Informata të Fëmijës

Me çfarë date do të filloj fëmija akomodimin në Loja?

Informata mbi Prindër

NËNA

BABAI

Persona të cilët autorizohen për të sjell apo marrë fëmijën nga qendra 'Loja'

Personi 1

Personi 2

Ku keni dëgjuar për qendrën tonë? A doni të pranoni material informues nga ne?

Po
Jo

A ka qenë fëmija i regjistruar në kopsht ndonjëherë? Nëse po në cilin kopsht?

Cilat klube mendoni se i interesojnë fëmijës tuaj?

Pikturë
Muzikë
Balet
Dramë
Gjuhë Angleze

Ju lutem përshkruani informata të rëndësishme për shëndetin e fëmijës si psh. alergjitë, sëmundjet kronike, zhvillimi i fëmijës etj.

Me këtë unë japë të drejtën Institucionit Parashkollor ‘Loja’ që të përkujdeset për fëmijën tim dhe që fëmija im të ndjekë planprogramin e aprovuar nga institucioni. Poashtu me këtë jam në dijeni se pagesa sipas kontratës do të bëhet çdo fillim muaji e më së largu deri me datën tetë (5) të muajit vijues pranë NLB Prishtina në llogarinë 1701-0010-1221-5584. Të gjitha të dhënat e shkruara në këtë formë regjistruese janë të kontrolluara dhe rrjedhimisht të sakta. Për cdo ndryshim eventual i të dhënave unë me kohë do ta informojë institucionin në fjalë duke plotësuar fletën e re regjistruese. Jam në dijeni se disa fusha nuk janë të plotësuar nga ana jonë për shkak të mungesës së informatave apo arsye tjera.